นิทานเรื่องหญิงรีดนมวัวผู้เพ้อฝัน (The Milkmaid and Her Pail) ภาษาอังกฤษแปลไทย

Aesop’s Fables: The Milkmaid and Her Pail – นิทานเรื่องสั้น นิทานอีสปภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย เรื่องหญิงรีดนมวัวผู้เพ้อฝัน 

นิทานภาษาอังกฤษ นิทานก่อนนอน หญิงรีดนมวัวผู้เพ้อฝัน

Patty the Milkmaid was going to market carrying her milk in a pail on her head.
แพทตี้ หญิงรีดนมวัว เธอทูนถังนมวัวไว้บนศรีษะและกำลังจะนำมันไปตลาด

As she went along, she began calculating what she would do with the money she would get for the milk. I’ll buy some fowls from Farmer Brown,” said she, “and they will lay eggs each morning, which I will sell to the parson’s wife.
ขณะที่เธอเดินไป เธอก็เริ่มคำนวณว่าจะทำอะไรกับเงินที่ได้จากนมถังนี้ “ฉันจะซื้อเป็ด-ไก่จากชาวไร่ที่ชื่อบราวน์” เธอกล่าว “และไก่พวกนั้นจะออกไข่ทุกเช้า ฉันจะขายไข่พวกนั้นให้กับเหล่าแม่บ้าน”

นิทานภาษาอังกฤษ นิทานอีสปสั้นๆ หญิงรีดนมวัวผู้เพ้อฝัน

With the money that I get from the sale of these eggs, I’ll buy myself a new dimity frock and a chip hat; and when I go to market, won’t all the young men come up and speak to me!
“เงินที่ได้จาการขายไข่ฉันจะซื้อชุดผ้าฝ้ายสักชุดกับหมวกสักใบ และเมื่อฉันไปถึงตลาด พวกหนุ่มๆทั้งหลายก็จะเข้ามาพูดคุยกับฉัน

นิทานภาษาอังกฤษ นิทานอีสป หญิงรีดนมวัวผู้เพ้อฝัน

Polly Shaw will be so jealous; but I don’t care. I shall just look at her and toss my head like this. “As she spoke that, she tossed her head back and the pail fell off it, and all the milk was spilt!
พอลลี่ ชอว์จะต้องอิจฉาฉัน แต่ฉันจะไม่สนใจ ฉันจะมองหล่อนแล้วเชิดอย่างนี้ “ขณะที่เธอกำลังพูดเธอก็สะบัดหัวของเธอตาม ทำให้ถังนมบนหัวของเธอตกลงมาและทำให้นมทั้งหมดหก

So she had to go home and tell her mother what had occurred. “Ah, my child,” said the mother: “Do not count your chickens before they are hatched”
ดังนั้นเธอจึงกลับบ้านแล้วเล่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นให้แม่ของเธอฟัง “โอ้! ลูกรัก “แม่เธอพูด “อย่านับจำนวนไก่ของลูก…ก่อนที่มันจะถูกฟักเป็นตัว”

นิทานภาษาอังกฤษ นิทานเด็ก หญิงรีดนมวัวผู้เพ้อฝัน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า (Moral of the story)
Building castles in the air will not stand.
“การสร้างวิมานในอากาศ (แต่ไม่ลงมือทำ) …ไม่มีทางเป็นจริงได้”

คำศัพท์ (Vocabulary)
Milkmaid = (n.) หญิงรีดนมวัว
Begin = (VI) เริ่มต้น, เริ่ม (Began เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ begin)
Pail = (n.) ถัง
Calculate = (v.) คำนวณ
Fowl = (n.) สัตว์ปีกพวกเป็ดไก่
Dimity = (n.) ผ้าฝ้าย
Frock = (n.) เสื้อผ้าของผู้หญิง
Jealous = (adj.) อิจฉา
Toss = (v.) เคลื่อนไปมา
Before = (con) ก่อน, ก่อนที่, ข้างหน้า, ในอนาคต
Hatch = (vi.) ออกจากไข่, ฟักออกมา (Hatched เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ Hatch)
Building = (n.) การสร้าง, การก่อสร้าง
Castles = (n.) ปราสาท
Castle in the air = (n.) วิมานในอากาศ, See also: ฝันกลางวัน

Add a comment :

Loading Facebook Comments ...

Be the first to comment

Leave a Reply